Fånga drivkrafter för nöjdhet och motivation med hjälp av Prifloat Medarbetarundersökning

Konkurrensen om den bästa arbetskraften är hård och för många organisationer är det avgörande att vara en attraktiv arbetsgivare. En väl genomtänkt medarbetarundersökning är ett kraftfullt verktyg för att förstå verksamhetens framgångsfaktorer. Väsentliga delar för att skapa motivation och arbeta effektivt tillsammans är exempelvis att ha insikt i hur väl medarbetarna har kännedom om och stöder gemensamma mål och strategier.

David Hofverberg

nya affärer medarbetarundersökning

Vår lösning

Att anpassa undersökningen men även jämföra med andra

Prifloat Medarbetarundersökning skapar möjlighet för jämförelse samtidigt som den utformas unikt utifrån organisationens förutsättningar.  Jämförelse med referensdata är möjligt för:

 • Nöjdhet NMI, Nöjd Medarbetar Index
 • Lojalitet- och rekommendation NPS, Net Promoter Score 
 • Delindex för undersökningens områden, exempelvis Ledarskapsindex
 • Frågor som har stark påverkan på nöjdheten

Att fånga organisationens åsikter för att utvecklas

Vår modell för medarbetarundersökning fångar frågor som har starkast påverkan på medarbetarnas nöjdhet. Vi har samlat dessa inom områdena Arbetsmiljö, Ledarskap, Trivsel, Personlig Utveckling, Involvering, Varumärke och Image. Utöver dessa skapas anpassade frågor utifrån verksamhetens behov såsom exempelvis:

 • Värderingar och kärnvärden
 • Kundfokus och marknadskännedom
 • Speciella fokusområden för utveckling och förbättring, exempelvis kommunikation, medarbetarskap etc.

Att förstå vad som driver nöjdhet och motivation

En analys av undersökningens resultat kommer att bl.a. att ge er följande underlag:

 • En kartläggning av organisationens styrkor och svagheter
 • Insikter om vad som är viktigast att förbättra
 • Kännedom om frågor som har en positiv påverkan på nöjdheten
 • En bild över vad som är viktigt, vad som motiverar, vad som skapar engagemang och trivsel etc.

Att få hjälp med att ta jobbet vidare

Utöver presentation för ledningsgrupp i syfte att ge en tydlig bild och förståelse av medarbetarundersökningens resultat erbjuder vi er vidare stöd genom att:

 • Förankra resultatet i organisationen hos chefer eller medarbetare
 • Ledning av workshops för att ta fram fokusområden för vidare utveckling
 • Ledning av workshops för att sätta mål baserat på undersökningens resultat