Följ upp leverantörernas prestation och skapa positivt förändringstryck

En organisations strategiska leverantörer av produkter och tjänster har stor påverkan på verksamheten. Faktorer såsom levererade produkters och tjänsters kvalitet, relationen mellan leverantör och kund, leveranstider, leverantörens utvecklingsbenägenhet etc. är viktiga och mätbara.

Leverantörsutvärdering ger beställaren möjlighet att utvärdera sina leverantörers prestation på ett effektivt och enhetligt sätt. Leverantörens åtaganden gällande tid, kvalitet och miljö, ekonomi och administration samt ledning, samarbete och kommunikation mäts och följs upp. Ni som kund kan bidra till att skapa rätt förutsättningar för leverantören att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.

Mikael Stål

nya affärer leverantörsutvärdering

Vår lösning

Att anpassa undersökningen men även jämföra med andra

Utöver de definierade områdena för mätning finns möjlighet att skapa egna frågeområden som är unika för verksamheten och kund-leverantörrelationen.

  • BAS – Mått såsom Sammanfattande omdöme och Rekommendation skapas för att ge möjlighet till jämförelse över tid samt med andra verksamheter.
  • LEVERANS – Faktorer för uppföljning av leveranssäkerhet mäts inom områdena Tid, Kvalitet och Miljö.
  • LEDNING – Faktorer för uppföljning av ledningsrelaterade områden mäts inom Planering, Kundbehov och Ekonomi.
  • SAMARBETE – Faktorer för uppföljning av områden kopplade till samarbete och samverkan mäts inom Produktivitet, Pålitlighet, Kommunikation och Innovation.

Hjälp med att fånga in information och möjlighet till egen analys via webbverktyg

Prifloat distribuerar e-postenkäter till valda representanter för beställaren. Mottagaren av enkäten, som ska utföra utvärderingen, väljer relevanta leverantörer i listan och utvärderar dem med ett standardiserat frågebatteri. Bedömning som speglar om leveransen/agerandet skapat en fullgod leverans eller om det funnits brister som orsakat störningar/problem för beställaren. Flera leverantörer utvärderas med en enkät.

Utvärderingsresultaten kan enkelt återkopplas till leverantörerna med hjälp av en autoproducerad rapport (.pdf). Detta ger beställaren möjlighet att medverka i leverantörernas förbättringsarbete och påverka kvaliteten på kommande leveranser. Beställaren kan via det webbaserade gränssnittet analysera olika leverantörers prestation.