Fånga drivkrafter för nöjdhet och lojalitet med hjälp av Prifloat Kundundersökning

Nöjda kunder är ett hygienkrav i varje verksamhet och daglig kontakt med kunden är självklart basen i utveckling av kundrelationen. En väl genomtänkt kundundersökning är dock ett kraftfullt verktyg för att förstå verksamhetens framgångsfaktorer. Oavsett om det viktigaste för er är att fånga negativa avvikelser i nära anslutning till leverans eller att få en djupare förståelse för kundernas syn på er ur ett strategiskt- och utvecklingsperspektiv har Prifloat ett väl beprövat koncept för er.

David Hofverberg

nya affärer kundundersökning

Vår lösning

Att fånga kundernas åsikter för att åtgärda negativa avvikelser och utvecklas

Vår modell för kundundersökning fångar frågor som har stark påverkan på nöjdhet och lojalitet. Vi har samlat dessa inom områdena Kontakt och Service, Kvalitet, Leverans, SWOT, Benchmarking, Varumärke och Image. Frågor skapas även utifrån er verksamhets behov för att fånga essensen oavsett om det är på operativ eller strategisk nivå. Dessa frågor kan exempelvis omfatta rangordning av faktorer som är viktigast vid val av leverantör eller fånga in kundernas behov av nya produkter och tjänster i ett framtidsperspektiv.

Att fånga åsikter med hjälp av den bästa metoden utifrån kundens perspektiv

Prifloat har erfarenhet av en rad olika metoder för att samla in kundernas åsikter, där de vanligaste är via e-post eller personlig intervju. E-post ger bl.a. fördelen av automatiska påminnelser och möjligheten till direkt feedback, exempelvis direkt återkoppling till ansvarig om kunden är missnöjd eller vill ha mer information om produkter och tjänster. Personliga intervjuer används vanligtvis för att uppnå en fördjupad dialog med nyckelkunder, antingen via telefon eller på plats ute hos kunden. Enklare telefonintervjuer kan även användas då e-post inte är ett alternativ.

Att förstå vad som driver nöjdhet och lojalitet

En analys av undersökningens resultat kommer att bl.a. att ge er följande underlag:

  • En kartläggning av era styrkor och svagheter och vad som bedöms som viktigast för att uppfylla kundernas behov
  • Insikter om vad som är viktigast att förbättra i syfte att skapa ökad kundnytta
  • Kännedom om områden som har en positiv påverkan på nöjdheten och därmed är viktiga framgångsfaktorer för att uppnå en givande kund-leverantörsrelation

Att få hjälp med att ta jobbet vidare

Utöver presentation för ledningsgrupp i syfte att ge en tydlig bild och förståelse av kundundersökningens resultat erbjuder vi er vidare stöd genom att:

  • Förankra resultatet i organisationen hos chefer och medarbetare
  • Ledning av workshops för att ta fram fokusområden för vidare utveckling samt ta fram prioriterade förbättringsåtgärder
  • Ledning av workshops för att sätta mål baserat på undersökningens resultat, utifrån nyckeltal följa upp och verifiera att utvecklingen går åt rätt håll

KUNDCASE

Vad säger våra kunder?

”Vi har tillsammans med ett väldigt seriöst och kunnigt undersökningsföretag genomfört en nollmätning som har stort värde för oss, det är den stora nyttan"

Mats Högberg,
Global Marketing Manager, östberg group