Vi skapar mätbarhet som ger insikter med hjälp av mjuka och hårda mått.

För utveckling baserat på fakta.

Prifloat har unik kompetens och erfarenhet av att mäta verksamheters mjuka värden såsom exempelvis ledarskap, kommunikation, arbetssätt, samverkan, nöjdhet, attityd och inställning dvs. viktiga faktorer för att skapa framgång inom en organisation eller tillsammans med externa samarbetsparters.

Vi kartlägger verksamheters utgångsläge och genom kontinuerligt mätning följs effekten av förbättringsarbetet upp för att ge faktabaserat beslutsunderlag i utvecklingen.

Maria Hedlund

nya affärer effektmätning förbättringsarbete

Vår lösning

Att skapa beslutsunderlag utifrån ett helhetsperspektiv

Att skapa en mätning utifrån ett helhetsperspektiv, där hårda data beskriver nuläget och mjuka förklarar varför och ger insikter om förbättringsmöjligheter är ett kraftfullt beslutsunderlag i verksamhetens utvecklingsarbete.

Vår modell bygger på att mäta verksamhetens Förutsättningar och Arbetssätt där styrkor och svagheter definieras genom att koppla samman dessa områden med Upplevda nyttoeffekter. Dessa områden utgör mätningens mjuka data som sedan kopplas samman med Faktiska effekter, dvs. valda nyckeltal inom verksamhetsstyrningen kopplat till exempelvis tid, kostnad och kvalitet.

Att skapa mätbarhet med hjälp av fyra steg

Utifrån en initial problemanalys skapar vi mätbarhet i syfte att påvisa vad som skapar framgång för verksamhetens utveckling.

 1. Förutsättningar – Vilka förutsättningar behövs för att skapa effekterna och i vilken grad uppfylls de?
 2. Arbetssätt – Vilket strukturerat arbetssätt behöver vi tillämpa för att nå målen och till vilken grad tillämpar vi det?
 3. Upplevda nyttoeffekter – Till vilken grad upplever de som är involverade positiva nyttoeffekter i processerna?
 4. Faktiska effekter – Vilka effekter vill vi att förbättringen ska resultera i? Effekterna stäms av mot uppsatta mål i form av mjuka och hårda nyckeltal.

Att få insikt om förbättringsmöjligheter

Mätning är en självklar del i ett strukturerat och faktabaserat förbättringsarbete för att kunna agera i rätt riktning. Mätningen involverar utifrån ett helhetsperspektiv och samlar in hur verksamhetens förutsättningar och arbetssätt påverkar funktion, nöjdhet och motivation på olika organisationsnivåer.

 • Vad fungerar bra som vi bör uppmuntra för att bevara?
 • Vad bör förbättras för ökad prestation utifrån våra mål?
 • Vilken effekt har utfört förbättringsarbete skapat?

En analys ger utöver effektmätning av förbättringsarbetet förståelse kring de bakomliggande orsakerna. Med detta underlag möjliggörs ett väl förankrat och faktabaserat förbättringsarbete.

Vår erfarenhet av att skapa faktabaserad grund för förbättringsarbete

Vi har erfarenhet av att mäta verksamheter och effekten av förbättringsarbete inom en rad olika områden och branscher. Gemensamt för dem alla är att skapa en faktabaserad grund för att stödja verksamhetens utveckling, några exempel är:

 • Implementering av nytt verksamhetssystem (IT, adm. stöd)
 • Förbättring av informationsflödet inom organisationen
 • Förbättring av arbetsmiljö och säkerhet genom egenrevision
 • Förbättring av underhållsprocesser inom industrin
 • Kvalitetsarbete för strategiarbete inom ledningsgrupp
 • Kvalitetsarbete inom högskola, gymnasium och grundskola

KUNDCASE

Vad säger våra kunder?

”Vi använder beslutsunderlaget för att höja kvaliteten och anpassa utbildningen till de studenter vi har, men faktiskt också för rekrytering av nya studenter”

Ulf Magnusson,
verksamhetsutvecklare, högskolan dalarna