1
PROJEKT

Antal projekt som har använt Byggprocessmätning™ som kvalitetsuppföljning och stöd i sitt förbättringsarbete

1
DELTAGARE

Antal deltagande projektmedlemmar i genomförda mätningar

1
Kunder

Antal organisationer som Prifloat har samarbetat med sedan implementeringen av konceptet på marknaden

Förbättringsarbete med bas i Byggprocessmätning™

En bra projektledning skapar framgång, engagemang, arbetsglädje och motivation. Att driva förbättringsarbete med Byggprocessmätning™ handlar om att säkerställa projektets funktion och framgång genom att samla in och ta vara på alla inblandade parters åsikter och upplevelse av projektets olika delar. Genom att mäta kvalitetssäkras projektet och styrkor och svagheter där projektet befinner sig just nu blir tydliga. Med hjälp av resultatet kan framgångsfaktorer följas, förbättringsaktiviteter utifrån fakta skapas som ger basen för ett aktivt förbättringsarbete.

Mikael Stål

nya affärer byggprocessmätning™

Vår lösning

Att följa upp projektets kvalitet genom mätning

Byggprocessmätning™ utgör en plattform för faktabaserat förbättringsarbete där uppföljning och benchmarking är viktiga faktorer, exempelvis i partnering- och samverkansprojekt.
Syftet är att stimulera en effektivare byggprocess, högre måluppfyllnad och bättre projektekonomi i projekten. Byggprocessmätning™ innefattar en vetenskapligt underbyggd och statistiskt validerad modell. Modellen har en förklaringsgrad på 75 % vilket innebär att modellen till ungefär 75 % kan förklara variationerna i hur väl ett projekt upplevs fungera.

Att involvera projektmedarbetare i förbättringsarbetet

Byggprocessmätning™ bygger på att mätning sker löpande och att samtliga projektmedarbetare deltar, oavsett roll eller organisationstillhörighet. Detta stimulerar bland annat till högre grad av samverkan, kommunikation, engagemang och vilja att förbättra. Resultatet ger en gemensam bild av projektets funktion och kvalitet och utgör en utmärkt grund i förbättringsarbetet.

Att få samsyn genom workshops

Med utgångspunkt i kvalitetsmätningens resultat leder Prifloats konsulter workshops där projektets styrkor, svagheter, lärdomar och erfarenheter skapar medvetenhet och insikter om projektets förbättringsmöjligheter. En workshop ger er bland annat:

  • Samsyn om nuläge och målbild, olika parter deltar och allas åsikter kommer fram
  • Framtagning av fokusområden och förbättringsaktiviteter
  • Avstämning av nuläge mot projektets mål
  • Framtagning av delmål för att uppnå långsiktiga projektmål

Att skapa ett bättre projektresultat med hjälp av samverkansledning

Utifrån Byggherrarnas metodik erbjuder Prifloat Partnering- och samverkansledning där bland annat följande aktiviteter hanteras:

  • Formulera gemensamma mål inom projektet
  • Hantera gemensam risk- och konflikthantering
  • Kontinuerlig kvalitetsuppföljning och benchmarking
  • Skapa engagemang och tillit inom teamet

KUNDCASE

Vad säger våra kunder?

”Vi ser det som en del i vårt arbete med utökad samverkan där vi jobbar med ledningsfrågor och gemensamma målsättningar för entreprenörer och beställare”

Bengt Högberg,
Projektledare Trafikverket Marieholmsförbindelsen