Att skapa nyckeltal är en självklar grund i ett kvalitetsarbete. Ett nyckeltal påvisar inte bara om något är bra eller dåligt utan också om det är centralt för verksamheten och utgör en vägvisare mot uppsatta mål. Rätt konstruerade nyckeltal hjälper verksamheter att styra, skapa röd tråd och kommunicera beteenden som samspelar med verksamhetens mål och strategier.

”Det är först när en verksamhet får till en fungerande samverkan mellan mål, strategier och förbättringsarbete som målstyrning fungerar i praktiken”

Prifloat hjälper er att kartlägga var ni är, vart ni vill och hur ni ska ta er dit. Med hjälp av relevanta nyckeltal, både hårda och mjuka som är brytbara på olika nivåer i verksamheten samt stabila över tid, beskrivs verksamhetens utgångsläge. Samma nyckeltal används för att sätta mål för framtiden och få löpande verifiera av att utvecklingen går åt rätt håll samt identifiera prioriterade förbättringsområden.

Exempel på Prifloats tjänster:

  • Kartläggning av verksamhetens mognad kopplat till arbetssätt och förutsättningar för att nå uppsatta mål gällande exempelvis tid, kostnad och kvalitet
  • Målworkshop för att skapa samsyn om vilket läge som önskas uppnås
  • Framtagning av strategi för att nå uppsatta mål
  • Framtagning av nyckeltal och mått för målstyrning
  • Metoder för att bryta ner målen i verksamheten

FÖRBÄTTRINGSARBETET BÖRJAR HÄR

Hur kan vi hjälpa din organisation?

KONTAKTA OSS