För att skapa verklig förändring krävs ett effektivt förbättringsarbete som baseras på en gemensam grund för att säkerställa att rätt stöd ges till verksamheten och ger förutsättningar att nå uppsatta mål. Att driva ett förbättringsarbete handlar dessutom i mångt och mycket om att skapa en medvetenhet och samsyn kring nödvändig förändring bland inblandade personer.

”Samlad kunskap och vilja att förbättra vardagen
driver utvecklingen framåt”

Prifloats arbetssätt bygger på att samla hela organisationens kunskap, från ledning till den operativa verksamheten, samt att involvera människan för att fånga drivkraften i både individens och gruppens styrka att vilja utvecklas. Vi agerar utifrån ett helhetsperspektiv där det dagliga förbättringsarbetet kopplas samman med verksamhetens mål och strategier genom att bidra med strategisk rådgivning såväl som operativt verksamhetsstöd.

Exempel på Prifloats tjänster:

  • FÖRBÄTTRINGSWORKSHOPS – Ledning av arbete för att ta fram förbättringsområden och aktiviteter för att förbättra pågående projekt eller del av verksamhet
  • ERFARENHETSWORKSHOPS – Ledning av arbete för att samla erfarenheter och lärdomar att ta vidare till nästa projekt eller övrig verksamhet
  • PARTNERING- OCH SAMVERKANSLEDNING – Ledning av partnering- och samverkansprojekt med metoder och arbetssätt för målstyrning, riskhantering, konflikthantering, uppföljning inkl. benchmarking och förbättringsarbete
  • IMPLEMENTERING AV ARBETSSÄTT  utifrån processorienterade arbetsmetoder

FÖRBÄTTRINGSARBETET BÖRJAR HÄR

Hur kan vi hjälpa din organisation?

KONTAKTA OSS