En bra projektledning skapar framgång, engagemang, arbetsglädje och motivation. Att driva förbättringsarbete med Byggprocessmätning™ handlar om att säkerställa projektets funktion och framgång genom att samla in och ta vara på alla inblandade parters åsikter och upplevelse av projektets olika delar. Genom att mäta kvalitetssäkras projektet och styrkor och svagheter där projektet befinner sig just nu blir tydliga. Med hjälp av resultatet kan framgångsfaktorer följas, förbättringsaktiviteter utifrån fakta skapas som ger basen för ett aktivt förbättringsarbete.

Kvalitetsuppföljning

Byggprocessmätning™ kartlägger ett antal drivkrafter och kritiska framgångsfaktorer för väl fungerande byggprojekt. Dessa drivkrafter och framgångsfaktorer är operationaliserade till mått som mäts med hjälp av nätbaserade enkäter. De 25 frågor som ingår i Byggprocessmätning™ är grupperade i åtta s.k. indikatorer; Ledarskap, Samverkan, Resurser, Trivsel, Kommunikation, Risk och kostnadseffektivitet samt Förbättringskultur. Dessa indikatorer bildar tillsammans det som kallas ByggProcessIndex (BPI) vilket är ett viktat sammanfattande mått på hur väl processerna i ett projekt fungerar. Såväl de åtta indikatorerna som det sammanvägda BPI är lämpliga att använda som nyckeltal för byggprojekt.

Ledning av workshops

Utöver uppföljning av projektfunktion och kvalitet, involverar Byggprocessmätning™ samtliga projektmedarbetare i förbättringsarbetet vilket bl.a. ger en gemensam målbild och stimulerar samverkan. En workshop ger er:

  • Samsyn om nuläge, olika parter deltar och allas åsikter kommer fram
  • Stäm av mot projektets mål
  • Sätt delmål för att uppnå de långsiktiga projektmålen
  • Arbeta fram förbättringsaktiviteter

Samverkansledning

Utifrån Byggherrarnas metodik erbjuder Prifloat Partnering- och Samverkansledning där bl.a. följande hanteras:

  • Gemensamma mål
  • Konflikthantering
  • Riskhantering
  • Skapa teamet

VILKEN NYTTA HAR BYGGPROCESSMÄTNING SKAPAT?

”Vi ser det som en del i vårt arbete med utökad samverkan där vi jobbar med ledningsfrågor och gemensamma målsättningar för entreprenörer och beställare”

Bengt Högberg, Projektledare Trafikverket Marieholmsförbindelsen