Samlad kunskap och vilja att förbättra vardagen driver utvecklingen framåt

Våra tjänster riktar sig i huvudsak till verksamheter med behov av att förbättra pågående verksamhet för att nå förväntad måluppfyllelse. Utifrån ett helhetsperspektiv skapas tydlig koppling mellan mål, strategier, kvalitetsutveckling och förbättringsarbete som involverar samtliga organisationsnivåer, från ledning till den operativa verksamheten.

Vi samlar det under CATCH COMPANY CORE®.

Målstyrning och nyckeltal

Målstyrning handlar om att tillsammans aktivt arbeta i en gemensam riktning med förbättringsarbete som en naturlig del i vardagen. Det krävs både bra mått och metoder för att beräkna och bryta ner målen i verksamheten.

Kvalitetsmätning

Uppföljning av kvalitet genom mätning behövs för att kunna beskriva nuläge och sedan kontinuerligt utgöra faktabaserad grund för utvecklingen mot uppsatta mål. Ett helhetsperspektiv fångas då både hårda och mjuka mått följs upp - de hårda beskriver nuläget och de mjuka ger en förklaring.

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete handlar om att bli bättre på det man gör, både vad det gäller att skapa förutsättningar för prestation, hitta effektiva arbetssätt och sätt att samarbeta och samverka tillsammans med andra.

Verksamhetsutveckling på faktabaserad grund